FAQ OPEN CALL PST

Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące Otwartego Naboru do Polskiej Sieci Tańca.

1. Czy wnioskodawcą może być sam Artysta/Twórca?

Tak, mówi o tym § 2 pkt 1 Regulaminu Konkursu. Może to być osoba fizyczna w rozumieniu prawa. Nie trzeba składać aplikacji wraz z instytucją.

2. Czy aktualny student/uczeń może wziąć udział w konkursie?

Nie bezpośrednio, wówczas aplikuje za niego uczelnia/szkoła macierzysta, a w konkursie dopuszcza się aplikacje spektakli dyplomów po premierze. Mówi o tym § 2 pkt 6

3. Czy jako niezależny twórca mogę zgłosić spektakl grupowy, czy jest to opcja zarezerwowana dla instytucji?

Zarówno instytucje jak i niezależni artyści mogą zaaplikować z Wieczorami nisko bądź wysokoobsadowymi.

4. Nasz spektakl powstał kolektywnie. Czy możemy zaaplikować wspólnie jako grupa osób?

Nie, wnioskodawcą musi być osobowość prawna, tj. pojedyncza osoba fizyczna lub stowarzyszenie, fundacja, instytucja kultury. W przypadku zakwalifikowania Wieczoru do Sieci Instytut Muzyki i Tańca podpisuje umowę z jednym podmiotem (osobą bądź instytucją), która następnie rozlicza się z pozostałymi artystami.

5. Czy w moim imieniu wniosek może złożyć menedżer lub agent?

Tak. Wnioskodawca nie musi być jednocześnie twórcą dzieła, np. choreografem czy reżyserem dzieła. W momencie złożenia wniosku Wnioskodawca oświadcza, że porozumiał się z realizatorami odnośnie warunków złożonego wniosku.

6. W jaki sposób policzyć w budżecie stosunek/proporcję 80% środków przeznaczonych na honoraria artystyczne dla Twórców i Artystów będących polskimi rezydentami podatkowymi?

Przykład:

Koszt wieczoru brutto: 5000zł
Składowe:
600zł dla 4 tancerzy = 2400, z czego 1 tancerz nie płaci podatków w Polsce
1x1000 dla choreografa płacącego podatki w Polsce
1x750 dla reżysera światła i dźwięku
550 - szacowane koszty przejazdów osób i przewozów scenografii
300 - dodatkowe wynagrodzenie dla menedżera

Podsumowując:
3400 - honoraria artystyczne
1050 - inne honoraria - honoraria reżysera światła/dźwięku i dodatkowe wynagrodzenie dla menedżera (nieobejmującego dotacji od IMIT) nie wliczamy do honorariów artystycznych, gdyż w rozumieniu regulaminu Konkursu (patrz par 1 pkt 17 i 18), nie są oni ani Twórcami ani Artystami
550 - inne koszty

Stosunek honorariów artystycznych:
3400 x 20% = 680
600 - honorarium dla tancerza niebędącego podatnikiem w Polsce
680 - maksymalne, zgodne z Regulaminem, honorarium dla Twórcy/Artysty niebędącego podatnikiem w Polsce
680 > 600

Tak skonstruowany budżet spełnia warunek 80% honorariów artystycznych dla polskich rezydentów podatkowych.

7. Czy istnieje możliwość wprowadzenia poprawek do wypełnionych online, ale nie przesłanych jeszcze wersji papierowych formularzy zgłoszeniowych?

Tak, do 27.10 i za zgodą Z-cy Dyrektora IMIT, Aleksandry Dziurosz. Każda prośba/wniosek o taką korektę powinna być poparta uzasadnieniem i skierowana drogą mailową do: aleksandra.dziurosz@imit.org.pl, do wiadomości Koordynatorki Sieci, Alicji Berejowskiej: koordynator@pst.info.pl
Po tej dacie nie ma możliwości poprawienia wniosków.

8. Czy pole „Wynagrodzenie choreografów/reżyserów” w Formularzu B - Budżet, należy interpretować jako wynagrodzenie łączne czy rozłączne?

Przykład:
Wpisana kwota: 1000zł

Wnioskodawca decyduje i dookreśla w polu „Miejsce na dodatkowe uwagi/informacje” w jaki sposób liczy budżet - czy 1000 to łączne wynagrodzenie dwóch osób (np.500+500) czy 1000 należy liczyć rozłącznie (1000 dla choreografa i 1000 dla reżysera)
Jeśli w polu z uwagami nie będzie stosowanej adnotacji, wówczas liczona będzie suma wszystkich zdeklarowanych w formularzu B - Budżecie kwot, która powinna się równać zaznaczonemu w formularzu A i B całościowym koszcie spektaklu brutto.

9. Czy do wydruku podpisanego Formularza w częściach A i B należy załączyć również nagranie na płycie DVD?

Nie, nagrania na płytach DVD nie są wymagane, gdyż w formularzu A w odpowiednich polach umieszczane są linki (i ewentualnie hasła dostępu) do nagrań i trailerów, zamieszczonych na bezpłatnych portalach streamingowych (Vimeo, YouTube itp.).
Do wydrukowanych i podpisanych formularzy należy załączyć za to inne załączniki, tj.: rider i zdjęcia/logotypy - mogą to być czarno-białe miniatury i dwustronne wydruki.
Przesłane do siedziby Organizatora formularze i załączniki przechodzą do Archiwum Konkursu Instytutu Muzyki i Tańca.

10. W jaki sposób wydrukować formularz?

Na podany w momencie wypełniania formularza online mail kontaktowy, została automatycznie wysłana jego kopia.
Należy wydrukować dokument z poziomu klienta poczty lub przeglądarki internetowej.

11. Nadsyłane pliki nie są przyjmowane przez skrzynkę.

Maksymalny rozmiar jednego pliku, w formatach .pdf lub jako obraz (.jpg lub .png) to 10 MB. Rozmiary plików nie liczą się wspólnie ale liczone są dla każdego nadesłanego pliku.

12. Czy wieczór złożony z dwóch prac solowych różnych artystów (#1 solo 15min i #2 solo 35min) jest zgodny z Regulaminem? Kto wówczas aplikuje?

Wieczór taneczny zgłaszany we wniosku trwa 50 minut, bez przerw technicznych, a więc regulaminowe minimum zostało spełnione.
Jeśli założenia techniczne wskazane w riderze technicznym (tj. czas na próby, montaż) spektakli/prac składających się na wieczór w takim układzie, są możliwe do realizacji u Partnera nierozłącznie, wówczas tak, taki wieczór jest zgodny z Regulaminem.

Wieczór może się składać z prac różnych artystów lub twórców, ale wówczas wnioskodawca w konkursie jest jeden. Wnioskodawca występuje jako strona wobec Organizatora, reprezentuje artystów/twórców jest odpowiedzialny za prezentację Wieczoru w ramach Sieci i zawiera umowę z Organizatorem. Jednocześnie wnioskodawca składa stosowne oświadczenia i zobowiązania - mówi o tym w całości § 8 regulaminu konkursu.

13. Czy przyjmowane są aplikacje, w których nagranie całego spektaklu nie jest z jeden statycznej kamery obejmującej szeroki plan?

Tak, w wyniku decyzji Z-cy Dyrektor IMIT, Aleksandry Dziurosz i Kierownika Sieci, Macieja Kuźmińskiego. Nagranie jednak musi dawać jak najbardziej obiektywny obraz przedstawienia - zbyt duże zbliżenia ujęć oraz kadry, w których widać tylko część zdarzeń na scenie nie dają obiektywnego poglądu.

14. W jaki sposób policzyć ilość realizatorów wieczoru?

O tym, kogo regulamin konkursu definiuje jako realizatora, mówi pkt 19 par § 1.
Jeśli ci sami realizatorzy grają/realizują spektakl w więcej niż jednej części/spektaklu, składających się na wieczór, liczymy ich raz.